Vilarnau participa en el projecte MCR LOCAL | Vilarnau

Vilarnau participa en el projecte MCR LOCAL

Creació d'una planta pilot mòbil per a la concentració i rectificació de most de raïm in situ per substituir sucres importats

“Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

El sector vitivinícola català dedicat a la producció de cava s'enfronta a diferents reptes tecnològics, econòmics i ambientals. Per a la producció de cava es necessita afegir sucre per a la segona fermentació i per al licor d'expedició. Això genera una demanda de sucre, generalment d'origen extern al continent europeu, que genera un gran impacte econòmic i ambiental del sector vitivinícola. Al mateix temps, en la zona del Penedès, hi ha una sobreproducció de raïm la qual provoca importants pèrdues econòmiques. Amb el tractament del raïm excedent es pot obtenir el most concentrat rectificat (MCR), un líquid dens, d'elevat contingut de sucre, incolor, net, estable fisicoquímicament i molt pur. Aquest producte pot substituir el sucre en el procés de producció de cava tenint un impacte positiu a nivell ambiental, econòmic i promovent l'economia circular. Actualment, el MCR que s'utilitza en la major part dels cellers catalans es produeix en empreses fora de Catalunya, concretament a Castella la Manxa, i a vegades, tractant el mateix most excedent dels cellers catalans. La distància entre les empreses vitivinícoles i els centres productors de MCR implica la necessitat d'estabilitzar el most (sulfitación) i el transport del most i del MCR, del qual deriva un impacte ambiental considerable del sector.

A partir dels resultats d'un projecte anterior, obtinguts de la col·laboració entre INNOVI, Eurecat i cellers del Penedès en el marc de la convocatòria “Iniciatives de Reforç Competitiu – IRC2020 (ACCIÓ)”, es va identificar la potencialitat de la producció local de MCR en la zona del Penedès a través de proves a escala laboratori, per a definir les millors tecnologies per a l'obtenció de MCR, i d'un estudi preliminar de viabilitat econòmica i ambiental. També, a partir d'aquest estudi anterior, es va detectar la necessitat de comprovar a escala pilot el funcionament del procés, definir paràmetres com la despesa energètica, ús de reactius i producció i qualitat d'aigua residual, abans de construir una planta mòbil a escala real.

L'objectiu de la present proposta és demostrar la viabilitat tecnicoeconòmica i ambiental d'un procés compacte i mòbil per a l'obtenció de MCR en els cellers de la zona del Penedès reduint els costos econòmics i la petjada de carboni associada en comparació a l'ús de sucre, o bé al MCR produït fora del territori d'aplicació. Aquesta demostració es realitzarà a partir de la construcció d'un pilot per a avaluar les tecnologies de rectificació i concentració del most en els cellers, i el disseny d'un sistema compacte i transportable amb un escalat teòric de la tecnologia i l'avaluació de la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de la seva implementació a escala real.

Membres: INNOVI, VILARNAU, JUVÉ I CAMPS, GRAMONA, EURECAT, TECNOEQUIP

Finançat per: